Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Průběh řízení a událostí k výstavbě protipovodňových opatřeních

listopad 1998 Fy VH- TRES zpracovala "Povodňový plán Úřadu města Č. Budějovice"
4. 8. 1999 Město České Budějovice podalo návrh na vydání územního rozhodnutí pro stavbu "Terénní úpravy toku řeky Malše v části most v Mánesově ulici - Malý jez"
4. 8. 1999 Odbor životního prostředí ÚM České Budějovice nesouhlasí s předloženým návrhem I. etapy protipovodňové ochrany Havlíčkova kolonie - Mladé, neboť neřeší požadavek variantně a na celém toku
17. 8. 1999 Fy VH-TRES odpovídá odboru ŽP ÚM České Budějovice v tzv. rozboru námitek a nepřipouští jiné, než navrhované řešení
31. 8. 1999 Sdružení CALLA nesouhlasí s předloženým návrhem, žádá přerušení řízení a posouzení v procesu EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. o vlivu stavby životní prostředí a předložení stanoviska odboru životního prostředí Úřadu města České Budějovice, k tomuto požadavku se připojují sdružení Jihočeské matky a Jihočeské sdružení ochránců přírody
6. 9. 1999 Stavební úřad Č. Budějovice přerušuje územní řízení do 31. 10. 1999 a požaduje předložit souhlasné stanovisko odboru životního prostředí ÚM Č.Budějovice se zásahem do významného krajinného prvku a posouzení dle zákona č. 244/1992 Sb.
1. 11. 1999 Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích nesouhlasí s navrhovanou stavbou a označuje ji za nesystémové technokratické řešení protipovodňových opatření, doporučuje zadat zpracování oponentního posudku mimoregionálním odborníkem
2. 11. 1999 Investor stavby, tj. Město České Budějovice nepředložilo požadované doklady, a proto stavební úřad územní řízení zastavuje
2. 11. 1999 Dle vyjádření RŽP OkÚ České Budějovice nespadá navrhovaná akce mezi stavby posuzované dle zákona č. 244/1992 Sb. a tento orgán nebude posouzení vyžadovat
18. 1. 2000 Odbor životního prostředí ÚM Č. Budějovice zahajuje řízení k zásahu do významného krajinného prvku - vodního toku a nivy řeky Malše, občanská sdružení se přihlašují do tohoto řízení a vydávají záporná stanoviska, ve kterých požadují variantní posouzení, komplexní řešení protipovodňových opatřeních na celém toku, akceptování stanoviska odborné organizace Agentury ochrany přírody a zapojení veřejnosti
2. 2. 2000 Město České Budějovice podává nový návrh na vydání územního rozhodnutí, občanská sdružení CALLA se přihlašují k účasti v řízení dle §70 zák. č. 114/1992 Sb.
3. 2. 2000 Referát životního prostředí OkÚ Č.Budějovice vydává jako vodohospodářský orgán souhlasné stanovisko k zadání stavby "I. etapa protipovodňového opatření"
4. 2. 2000 Referát životního prostředí OkÚ České Budějovice souhlasí se zásahem do nadregionálního biokoridoru řeky Malše, neboť "přesto, že je celá stavba rozvržena do tří etap a posuzována variantně, bylo variantní řešení průtoku velkých vod vyloučeno"
únor 2000 Sdružení CALLA sestavuje petici, je ustaven petiční výbor
březen 2000 Probíhá sběr podpisů pod petici
18. 2. 2000 Odbor životního prostředí ÚM České Budějovice souhlasí ve svém rozhodnutí se zásahem do významného krajinného prvku toku a nivy řeky Malše, požaduje předložit nezávislé posouzení nezbytnosti tohoto zásahu, v případě prokázání nezbytnosti je souhlas podmíněn kompenzací ekologické újmy
1. 3. 2000 Ing. Šámal podává stížnost na postup referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice ve věci vydání stanoviska k zásahu do nadregionálního biokoridoru na kancelář přednosty OkÚ České Budějovice a ČIŽP,
1. 3. 2000 Stavební úřad přerušuje řízení do 1. 6. 2000 a požaduje předložit stanovisko odboru životního prostředí ÚM Č.Budějovice a vodohospodářský souhlas referátu životního prostředí OkÚ Č. Budějovice
11.3. 2000 Ing. Šámal z AOPAK zasílá stížnost na postup RŽP kanceláři přednostky
8. 3. 2000 Občanská sdružení podávají odvolání proti rozhodnutí odboru životního prostředí ÚM České Budějovice o zásahu do významného krajinného prvku k Okresnímu úřadu v Českých Budějovicích
22.3.2000 Předána petice proti navrhovaným protipovodňovým opatřením
4.4. 2000 Agentura ochrany přírody a krajiny v Praze nesouhlasí navrhovaným řešením protipovodňových opatření a doporučuje zpracovat studii zahrnující všechna opatření, kterými lze snížit povodňové průtoky a škodlivé účinky povodňových průtoků na řece Malši
9.4.2000 Vládní usnesení č.382 o Návrhu strategie ochrany před povodněmi
11.4.2000 Ing. Šámal zasílá stížnost na postup RŽP ČIŽP
24. 4. 2000 ČIŽP shledává stížnost ing. Šámala jako důvodnou. Nařizuje inspekci s přihlédnutím k závažnosti zásahu do nadregionálního biokoridoru řeky Malše a bude požadovat od investora posouzení všech těchto opatření v plném komplexu a v rámci celého nadregionálního územního biokoridoru, tj. od Římova až po soutok Malše s Vltavou. Toto posouzení by mělo být nejen z pohledu vodohospodářského, ale i z hlediska ekologické stability.
27.4.2000 II. Zasedání zastupitelstva č. 98/2000 ukládá radě objednat u katedry Hydrotechniky SF ČVUT prověření efektivnosti navrhovaných úprav
2.5.2000 ČIŽP vyřizuje stížnost jako opodstatněnou
11.5.2000 Občanská sdružení a petiční výbor vydávají společné prohlášení proti Navrhovaným protipovodňovým opatřením a zasílají otevřené dopisy Přednostce OkÚ a primátorovi města České Budějovice
5.6.2000 Stavební úřad města České Budějovice vydává rozhodnutí o zastavení Terénních úprav toku řeky Malše
Územní komise rady organizuje veřejné projednání s občany
Usnesení XIV. zastupitelstva č. 63/2001 - zadat novou objednávku na Zpracování studie protipovodňových opatření
3.5.2000 Okresní úřad objednává posouzení studie VHTresu u VD
9.5.2000 Sdružení CALLA podává na OkÚ žádost dle z. 123/1998 o financování Protipovodňových opatření
9.5.2000 Petiční výbor zasílá připomínky k posouzení Hydroinformu
5. 6.2000 Stavební úřad Města České Budějovice zastavuje územní řízení
20.6.2000 Petiční výbor organizuje schůzku k posouzení studie na Hydroinformu
25.9.2000 Vodní díla TBD seznamují orgány státní správy a občanská sdružení se studií "Variantní řešení protipovodňových opatření"
30.10.2000 Uspořádán seminář k protipovodňovým opatřením
Listopad 2000 Rozeslán sborník ze semináře členům zastupitelstva města
26.3.2001 Petiční výbor zasílá primátorovi a náměstkovi návrh zadání pro VD TBD
9.4.2001 Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice rozhodl o Odvolání sdružení CALLA proti rozhodnutí odboru ŽP města ČB a napadené rozhodnutí zrušil
9.6. 2001 Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice oznamuje o pokračování řízení vy vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP, zároveň vyzývá investora k doplnění předloženého návrhu o některé údaje / vyčíslení objemu vody při vybřežení do pravobřežní inundace, variantní řešení vyplývající z usnesení zastupitelstva, vyjádření MŽP k zásahu do nadregionálního biokoridoru v jednotlivých variantách, upravený dendrologický průzkum/ do doby předložení těchto podkladů se správní řízení přerušuje

  • Vydané tři společné tiskové zprávy sdružení CALLA a petičního výboru Malše
  • Uspořádána jedna společná tisková konference
  • Vydané tři informační letáky pro občany o průběhu kampaně
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz