Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Golfové hřiště u Hluboké nad Vltavou

Chronologie vývoje


 • 1. 7. 1999 - Krajinná památková zóna Hlubocko - město Hluboká nad Vltavou nesouhlasí s vyhlášením Památkové zóny Hlubocko a tak je Ministerstvem kultury ČR vyhlášena dne 1. 7. 1996 v okrese České Budějovice pouze KPZ Novohradsko a Římovsko. Osobním dopisem ministrovi kultury ČR opětovně potvrdil starosta Hluboké nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa a následně 9. 3. 1999 i přednostka Okresního úřadu v Českých Budějovicích JUDr. Renata Frelichová. Tímto postupem byla svěřena péče o historickou krajinu pouze do rukou města.
 • únor 1999 - MANE Engieering s r.o. České Budějovice předkládá zadání stavby 18 ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou referátu okresního úřadu v Českých Budějovicích. Ten hodnotí předloženou dokumentaci s ohledem na požadované stanovisko k zásahu do krajinného rázu a k možnému negativnímu ovlivnění památných stromů a prvků územního systému ekologické stability, jako nevyhovující a požaduje zpracování tzv. biologického hodnocení.
 • únor 1999 - projednání urbanistické studie zóny Podskalská louka. Podkladem pro změnu směrné části regulačního plánu města Hluboká nad Vltavou se má stát urbanistická studie, jejíž návrh neodsouhlasila Agentura ochrany přírody a krajiny, památkový ústav v Českých Budějovicích . Občanská sdružení CALLA a Jihočeské matky ji rovněž odmítají a označují jako účelovou změnu územního plánu.
 • březen 1999 - zahájeno územní řízení na umístění golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce. Občanská sdružení nesouhlasí se stavbou a požadují posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. Požadavku není vyhověno. zamítavé stanovisko k zadání stavby předkládají rovněž Památkový ústav, Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích a zpracovatel územního systému ekologické stability Ing. Pavel Popela.
 • Stavební úřad přerušuje územní řízení a požaduje na investorovi předložit souhlas o vynětí ze zemědělského půdního fondu, biologické hodnocení spolu s rozhodnutím referátu životního prostředí OkÚ o zásahu do krajinného rázu a souhlas o umístěním stavby v ochranném pásmu lesa. toto řízení je přerušeno na devět měsíců. Poté by mělo být v případě nepředložení požadovaných dokladů zastaveno, ale 6. 12. 1999 stavební úřad opět přerušuje územní řízení na dalších šest měsíců a požaduje na investorovi doložit dopravní řešení.
 • Referát životního prostředí OkÚ České Budějovice určil zpracovatelem přírodovědného průzkumu a biologického hodnocení biologickou fakultu Jihočeské university a odmítl návrh sdružení CALLA a jihočeské matky, aby toto posouzení zpracovával autor návrhu Krajinné památkové zóny Hlubocko RNDr. Kuča s kolektivem. Rozhodnutí OkÚ České Budějovice o jmenování zpracovatele posudku potvrdil v odvolacím řízení rovněž územní odbor Ministerstva životního prostředí.
 • prosinec 1999 - předloženo biologické hodnocení se kterým nesouhlasí AOPAK a památkový ústav České Budějovice z důvodu nedostatečně zpracovaného hodnocení krajinného rázu.
 • Referát životního prostředí OkÚ České Budějovice zahájil řízení o vlivu stavby na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Nesouhlasné stanovisko předkládají opět Sdružení CALLA a Jihočeské matky, spolu s Památkovým ústavem a AOPAK České Budějovice.
 • prosinec 1999 - Vydáno souhlasné stanovisko referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice s umístěním golfového hřiště za splnění podmínek vyplývajících z biologického hodnocení.
 • Sdružení Calla a Jihočeské matky se proti tomuto rozhodnutí odvolávají.
 • březen 2000 - Sdružení Calla zadává zpracování znaleckého posudku vlivu stavby golfového hřiště na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ústavu urbanismu fakulty architektury ČVUT Praha.
 • duben 2000 - Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
 • 11. 4. 2000 - MŽP vydává rozhodnutí o vynětí 70 ha pozemků ze zemědělské půdy pro výstavbu golfového hřiště na Poříčské a Podskalské louce.
 • 14. 3. 2000 - RŽP OkÚ v Českých Budějovicích zahajuje řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.
 • 26. 6. 2000 - ÚO MŽP Č.Budějovice vydává rozhodnutí v odvolacím řízení a potvrzuje rozhodnutí RŽP OkÚ v Českých Budějovicích, kterým je vydán souhlas s výstavbou 18-ti jamkového golfového hřiště v souvislosti se zásahem do krajinného rázu. Odvolací orgán neakceptoval posudek doc. Vorla předložený Sdružením CALLA a pouze doplňuje v rozhodnutí některé podmínky pro výstavbu hřiště.
 • 7. 7. 2000 - Sdružení CALLA a Jihočeské matky podávají podnět rozkladové komisi ministra ŽP k přezkoumání rozhodnutí územního odboru MŽP v Českých Budějovicích v mimoodvolacím řízení.
 • 15. 7. 2000 - MŽP zahajuje řízení o přezkoumání podnětu.
 • 30. 7. 2000 - MŽP přerušuje řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných kriticky a silně ohrožených druhů, opožděně o tomto řízení informuje Sdružení CALLA.
 • 9. 8. 2000 - Stavební úřad Hluboká nad Vltavou vydává územní rozhodnutí pro terénní úpravy na Podskalské a Poříčské louce bez účasti občanských sdružení.
 • 15. 9. 2000 - Stavební úřad Hluboká nad Vltavou vydává kladné rozhodnutí o umístění 18-ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce.
 • 27. 9. 2000 - Sdružení CALLA podává odvolání proti územnímu rozhodnutí vydaného stavebním úřadem v Hluboké nad Vltavou pro výstavbu 18-ti jamkového golfového hřiště.
 • 1. 10. 2000 - Sdružení CALLA podává podnět na ČIŽP z důvodu možného ohrožení památných stromů a jejich ochranných pásem při výstavbě golfového hřiště.
 • 6. 10. 2000 - Ministr životního prostředí ruší svým rozhodnutím vydané odvolací rozhodnutí územního odboru MŽP, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem a věc vrací k novému projednání.
 • 19. 10. 2000 - RŽP OkÚ v Českých Budějovicích zastavuje řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.
 • 7. 11. 2000 - RŽP OkÚ České Budějovice se vyjadřuje kladně k výstavbě 9-ti jamkového golfového hřiště.
 • 12. 12. 2000 - Referát regionálního rozvoje OkÚ České Budějovice ruší s odvoláním na rozhodnutí rozkladové komise ministra životního prostředí a z důvodu nedostatečných podkladů od investora vydané územní rozhodnutí stavebního úřadu Hluboká nad Vltavou.
 • Prosinec 2000 - Sdružení CALLA podává na Ministerstvo kultury ČR návrh na prohlášení Podskalské a Poříčské louky za nemovitou kulturní památku.
 • 13. 12. 2000 - Referát životního prostředí OkÚ České Budějovice zahajuje nové řízení dle § 12, zásah do krajinného rázu, pro 18-ti jamkové golfové hřiště na Poříčské a Podskalské louce. Při prohlídce dokladů zjistila CALLA, že bylo již vydáno za souhlasu RŽP územní rozhodnutí pro 9-ti jamkové hřiště!
 • 10. 1. 2001 - Sdružení CALLA žádá stavební úřad Hluboká nad Vltavou o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb. k územnímu rozhodnutí na 9-ti jamkové hřiště, tuto informaci stavební úřad odmítá vydat a požaduje upřesnění žádosti
 • 26. 1. 2001 - Sdružení CALLA "upřesňuje" svou žádost na poskytnutí informace o zákon č. 106/1999 Sb. Stavební úřad MÚ Hluboká nad Vltavou odmítá vydat informaci jako nepříslušný orgán a odkazuje na odbor ŽP MÚ Hluboká nad Vltavou nebo RŽP OkÚ České Budějovice.
 • 29. 1. 2001 - Vydává sdružení CALLA k řízení dle §12 záporné stanovisko.
 • 29. 1. 2001 - Calla předkládá posudek Doc.Vorla, včetně jeho doplňku k nové žádosti investora.
 • 7. 2. 2001 - Sdružení CALLA podává na ČIŽP podnět k šetření kácení dřevin a terénních úprav na Poříčské louce z důvodu podezření, že tyto práce souvisejí s výstavbou 9-ti jamkového hřiště s žádostí o zastavení těchto prací.
 • 8. 2. 2001 - Sdružení Calla podává podnět k obnově řízení ve věci využití území pro devítijamkové golfové hřiště k.ú. Hluboká nad Vltavou.
 • 8. 2. 2001 - Tisková zpráva Sdružení CALLA a Jihočeské matky - Občanská sdružení požadují zastavení výstavby golfového hřiště.
 • 12. 2. 2001 - Sdružení Calla podává odvolání referátu regionálního rozvoje OkÚ České Budějovice proti územnímu rozhodnutí na 9-ti jamkové hřiště vydané stavebním úřadem Hluboká nad Vltavou.
 • 12. 2. 2001 - Sdružení CALLA podává odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí stavebního úřadu Hluboká nad Vltavou ze dne 4.1.2001 pro výstavbu 9-ti jamkového golfového hřiště na Poříčské louce. Z tohoto řízení byla vyloučena občanská sdružení na základě doporučení RŽP OkÚ České Budějovice.
 • 20. 2. 2001 - RŽP OkÚ České Budějovice přerušuje řízení dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
 • 21. 2. 2001 - ČIŽP podává podnět RŽP OkÚ České Budějovice k šetření souvislostí územního rozhodnutí pro 9 ti jamkové hřiště a rozhodnutí pro terénní úpravy. Zároveň o této skutečnosti informuje MŽP ve vztahu k vynětí pozemků ze ZPF.
 • 21. 2. 2001 - Sdružení CALLA a Jihočeské matky podávají odvolání proti územnímu rozhodnutí na 9-ti jamkové golfové hřiště.
 • 22. 2. 2001 - Sdružení CALLA žádá RŽP OkÚ České Budějovice o poskytnutí informací, které odmítl vydat stavební úřad Hluboká nad Vltavou. Tyto informace jsou poskytnuty kromě rozhodnutí o terénních úpravách, které RŽP nevlastní.
 • 7. 3. 2001 - Jaká je podstata sporu o výstavbu golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou? - názor občana.
 • 13. 4. 2001 - Občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky a Hnutí Duha podávají odvolání proti rozhodnutí RŽP OkÚ České Budějovice.
 • 20. 4. 2001 - Referát regionálního rozvoje OkÚ České Budějovice zamítá jako nepřípustné odvolání Sdružení Calla a Jihočeské matky proti územnímu rozhodnutí pro 9-ti jamkové golfové hřiště vydané stavebním úřadem MÚ Hluboká nad Vltavou, nebo jmenovaná občanská sdružení nebyla účastníky řízení dle § 70, o což se zasloužil svým stanoviskem opět referát životního prostředí OkÚ.
 • 26. 4. 2001- Sdružení Calla, Jihočeské matky a hnutí Duha vydávají společnou tiskovou zprávu k rozhodnutí referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice, kterým opětovně uděluje souhlas dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. s umístěním 18-ti jamkového golfového hřiště.
 • 2. 5. 2001 - ČIŽP oznamuje prodloužení lhůty na vyřízení stížnosti Sdružení CALLA proti kácení dřevin v souvislosti s výstavbou 9-ti jamkového hřiště na Poříčské louce.
 • 9. 5. 2001 - Referát životního prostředí OkÚ odpovídá Sdružení Calla na dotaz jak je řešen rozpor mezi vydaným územním rozhodnutím na 9-ti jamkové hřiště a rozhodnutím o zúrodnění těchto pozemků, tento spor řeší referát regionálního rozvoje
 • 9. 5. 2001 - Vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí OkÚ České Budějovice ve věci umístění golfového hřiště v k.ú. Hluboká nad Vltavou.
 • 21. 5. 2001 - Jihočeské matky dávají stížnost na postup odboru výkonu státní správy MŽP odboru kontroly MŽP.
 • 31. 5. 2001 - AOPAK České Budějovice zaslala na MK ČR podklad pro vyhlášení Podskalské a Poříčské louky nemovitou kulturní památkou "Přírodovědné aspekty navrhované NKP".
 • 11. 6. 2001 - Sdružení CALLA rozeslalo překlad Ing. Hendrycha angl.originálu "Golfová hřiště a historické prostředí krajiny" na orgány státní správy.
 • 24. 7. 2001 - MŽP vyzývá RŽP OkÚ v Českých Budějovicích k respektování § 70 zákona č. 114/1992 Sb.
 • 26. 7. 2001 - Tisková zpráva Cally k vědomému porušování zákona
 • Tzv. zúrodňovací práce dle povolení stavebního úřadu jsou evidentními stavbami 18-ti jamkového golfového hřiště
  Další fotografie
 • 27. 8. 2001 - MŽP ruší rozhodnutí OkÚ v Českých Budějovicích z 30.3.2001 udělující souhlas ke stavbě 18-ti jamkového hřiště
 • 5. 9. 2001 - Ministerstvo životního prostředí již podruhé zastavilo výstavbu golfového hřiště (tisková zpráva)
 • 14. 10. 2001 - Sdruženi CALLA obdrželo spolu s dalšími účastníky řízení oznámeni referátu životního prostředí Okresního úřadu v Českých Budějovicích o pokračování řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. o vlivu stavby na krajinný ráz.
 • 16.10. 2001 - CALLA podává podnět Č.16.11. IŽP na zastavení prací na Podskalské louce. Tzv. zúrodňovací práce dle povolení stavebního úřadu jsou evidentními stavbami 18-ti jamkového golfového hřiště - viz. foto
 • 20.10. 2001 - Referát regionálního rozvoje OkÚ v Českých Budějovicích oznamuje Sdružení CALLA, že mu byl postoupen Krajským úřadem podnět k přezkoumání územního rozhodnutí na tzv. terénní zúrodňovací úpravy na Podskalské a poříčské louce. Řízení bude zahájeno po obdržení spisu z referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice, který sídlí ve stejné budově!
 • 7. 11. 2001 - ČIŽP oznamuje Sdružení CALLA, že nemůže pokračovat v řízení proti ing. Josefu Purovi podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb,, jak je požadováno podáním ze dne 16.10.2001, nebo při jednání svolané v této věci na 6.11. 2001 bylo oznámeno, že toto řízení zahájil dne 12.10.2001 RŽP OkÚ České Budejovice, kterému byl podnět postoupen. Zároveň ČIŽP konstatuje, že na Poříčské a Podskalské louce probíhá stavba golfového hriště a některé stavební zásahy se dotkly ochranných pásem památných dubů a biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, dle lokalizace biologického hodnocení, čímž de facto vznikla nepovolená stavba 18 ti jamkového golfového hrište. Stavba rozsáhlých pískových ploch a terénních vln je rušivým prvkem a používání krytu ze světlých folií na těchto plochách narušení krajinného rázu ješte zdůraznňuje.
 • 12. 11. 2001 - Sdružení CALLA oznamuje RŽP OkÚ České Budejovice účast v řízení dle § 66 zákona c. 114/1992 Sb. o němž se dozvědelo z dopisu ČIŽP ze dne 7.11. 2001 a o kterém nebylo dle § 70 tohoto zákona sdružení informováno.
 • 14. 11. 2001 - Ekologický právní servis podal na referát regionálního rozvoje OkÚ České Budejovice podnět k přezkoumání rozhodnutí Městského úřadu Hluboká nad Vltavou o využití území pro devítijamkové golfové hriště a z důvodu obcházení zákona navrhuje zrušení tohoto rozhodnutí
 • 15. 11. 2001 - Ekologický právní servis podává Krajskému úřadu jihočeského kraje stížnost na postup pracovníka Referátu regionálního rozvoje OkÚ České Budějovice ve věci přezkoumání územního rozhodnutí o využití území pro účel devítijamkového golfového hřiště Hluboká nad Vltavou
 • 21. 11. 2001 - Ekologický právní servis podává na krajský úřad Jihočeského kraje podnět k opatření proti nečinnosti podle § 50 zák. č. 71/1967 Sb. ve věci stanovení omezení činnosti Ing. Půrovi z důvodu zasahování do zvláště chráněných druhů v rámci terénních úprav podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb
 • 8. 1. 2002 - Okresní úřad České Budějovice rozhodl opět ve prospěch golfového hřiště
 • 31. 1. 2002 - Posudek soudního znalce základní obor ochrana přírody, odvětví krajinná ekologie vypracovaný RNDr. Boženou Šerrou, Ústav ekologie krajiny AV ČR pro Ekologický právní servis
 • 7. 2. 2002 - Golfové hřiště na Podskalské louce bez stavebního povolení

Zemní práce na Poříčské louce. Jde o zúrodňovací práce na pozemcích vyjmutých ze zemědělské půdy, nebo o budování greenů 9-ti jamkového golfového hřiště?

Při místním šetření stížnosti podané na ČIŽP srovnávají mapové podklady zleva Ing.Tourek, pracovník odboru ŽP MÚ Hluboká nad Vltavou, Ing. Šámal z AOPAK a Ing. Jiráček z ČIŽP

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz