Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Sborník ze semináře o NPR Brouskův mlýn

Dne 5. června 2003 uspořádalo Sdružení CALLA ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Borovanech seminář k problematice Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Seminář byl jedním výstupů projektu podpořeného velvyslanectvím Nizozemského království v Praze z programu MATRA. Nabízíme ke stažení příspěvky uvedené ve sborníku -->

Úvodní Poznámka

S myšlenkou uspořádat odborný seminář k problematice ochrany Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn jsme přišli již v roce 1998, kdy uplynulo deset let od zahájení asanačních prací v chráněném území Přírodní výtvor Brouskův mlýn v nivě řeky Stropnice, který byl s platností zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny převeden do kategorie národní přírodní rezervace. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nezbytných pro organizování uvažovaného semináře jsme museli původní záměr zúžit na setkání těch, kteří v uplynulém období "podali Stropnici pomocnou ruku" ve snaze zachovat a obnovit cenná mokřadní a rašelinná společenstva na území dnešní Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn.

Teprve díky grantu Nizozemského velvyslanectví z programu MATRA jsme mohli v letošním roce realizovat projekt v plném rozsahu. Prvním krokem bylo vydání barevné informační brožury o chráněném území, kterou jsme mimo odborné a veřejné instituce distribuovali občanům v obcích v blízkosti NPR Brouskův mlýn. Grafická a textová úprava je stejně jako zpracování informační tabule na vstupu do rezervace dílem Ing. Jiřího Marka ze střediska pro ochranu přírody a výchovu STROM a Fotostudia Petra Hniličky. Součástí semináře, jehož hlavním cílem bylo seznámení s problematikou péče o NPR Brouskův mlýn a příprava podkladů pro zpracování nového plánu péče, se stala i nová putovní výstava, jejíž základ tvoří fotografie člena Sdružení CALLA Ing. Jana Nového a pracovníka Správy CHKO Třeboňsko RNDr. Jana Ševčíka. Oba jsou rovněž hlavními autory fotografií zmíněné brožury a informační tabule.

Přesto, že vzhledem k neočekávané neúčasti některých lektorů bylo nutno upravovat program semináře a reagovat na vzniklou situaci, podařilo se organizátorům splnit plánovanou koncepci, včetně exkurze a přijmout závěry z jednání semináře, doporučující opatření pro tvorbu nového plánu péče. Za tuto skutečnost patří dík všem lektorům, kteří nejen že se zhostili prezentace svých příspěvků, ale připravili je i pro tisk tohoto sborníku, který Vám předkládáme. Poděkování patří rovněž Městu Borovany za poskytnutí důstojných a reprezentativních prostor pro konání semináře a výstavy a Agentuře ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích za odbornou spolupráci na celém projektu, který přinejmenším rozšířil povědomí o existenci a významu NPR Brouskův mlýn u veřejnosti a napomohl k dalšímu formování reálných závěrů pro naplnění odkazu RNDr. Stanislava Kučery k ochraně nivy řeky Stropnice.
Vladimír Molek
OBSAH:
 
formát, rozsah
   
Vít Grulich
-
Posouzení podkladů pro přípravu plánu péče o NPR Brouskův mlýn
.rtf, 28 kB
Josef Albrecht
-
Předmět ochrany v NPR Brouskův mlýn
.rtf, 45 kB
Jiří Pykal
-
Obratlovci v NPR Brouskův mlýn
.rtf,19 kB
Jaroslav Boháč
-
Střevlíkovití a drabčíkovití brouci v NPR Brouskův mlýna jejich využití pro biomonitorování stavu biotopů
.rtf, 23 kB
Jan Flíček
-
Vodohospodářské úpravy toku Stropnice
.rtf, 20 kB
Stanislav Malík
-
Obce a národní přírodní rezervace
.rtf, 11 kB
Václav Novák
-
Geologické poměry zájmového území
.rtf, 11 kB
Jiří Marek
-
NPR Brouskův mlýn - součást Novohradska
.rtf,15 kB
Jiří Bureš
-
Možnosti a způsob hospodaření v chráněném území
.rtf, 15 kB
Jiří Guth
-
Soustava NATURA 2000 a NPR Brouskův mlýn
.rtf, 17 kB
zapsal Leoš Lippl
-
Závěry k přípravě péče o NPR Brouskův mlýn
.rtf, 6 kB

Za obsah příspěvků zodpovídají autoři, v příspěvcích nebyla provedena jazyková úprava.

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz