Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


NATURA

NATURA

Boletice jsou unikátním územím mezinárodního významu, kterému se dostává ochrana v rámci soustavy Natura 2000. Ptačí oblast Boletice o rozloze 23 546 ha byla zřízena vládou ČR 15. prosince 2004 (zde ke stažení včetně příloh). Zahrnuje celý Vojenský újezd Boletice a území o ploše asi 1600 ha, přesahující hranice újezdu směrem ke Zbytinám. Předmětem ochrany je 5 druhů ptáků. Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze v ptačí oblasti (mimo zastavěné a zastavitelné území obcí) provádět činnosti vyvolávající změnu výše hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu těchto druhů ptáků, udržovat odvodňovací systémy a měnit druh pozemků a způsoby jejich využití. Nařízení současně vyjmenovává činnosti, ke kterým předchozí souhlas potřebný není, včetně činností souvisejících s obranou státu.

Evropsky významné lokality Boletice a Polná byly vládou zřízeny 22. prosince 2004. Obě leží ve vojenském újezdu. První lokalita je rozlehlá (20 348 ha) a chrání 9 typů přírodních stanovišť, dva druhy obratlovců, čtyři druhy bezobratlých živočichů a jeden druh rostliny. Druhá je naopak velmi malá (0,64 ha) a chrání jediný druh - hořeček český (Gentianella bohemica).

Mezinárodní význam přírody Boletic podtrhuje i jejich vyhlášení významným ptačím územím v hranicích shodných s ptačí oblastí a botanicky významným územím složeným z několika samostatných částí o celkové rozloze 10 803 ha.

Do více než poloviny ptačí oblasti (57 %) zasahuje Chráněná krajinná oblast Šumava. Zatímco ve vojenském újezdu maloplošná zvláště chráněná území dosud vyhlášena nebyla, do části ptačí oblasti vně jeho hranic zasahuje 136,9 hektary Národní přírodní památka Blanice, v níž je předmětem ochrany perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) a leží tu Přírodní rezervace Pod Farským vrchem (83 ha) s bývalými jalovcovými pastvinami a rašelinnými společenstvy a Přírodní památka Vyšný-Křišťanov (4,42 ha), kde je motivem ochrany louka s šafránem bělokvětým (Crocus albiflorus).

Na území Vojenského újezdu Boletice vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřad. Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů mimo jiné zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody, zřizuje přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma, stanovuje jejich ochranné podmínky, schvaluje plány péče o tato zvláště chráněná území, uděluje výjimky ze zákazů atd. Pro část ptačí oblasti, která přesahuje hranice újezdu, je orgánem ochrany přírody Krajský úřad Jihočeského kraje.

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz