Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Summary in english language Zusammenfasung in deutscher sprache
Základní informace
 » Historie území
 » Současnost
      » Vojenský újezd Boletice
      » NATURA
      » Turistika
 » Budoucnost
 » Příroda
      » Charakteristika území
      » Živočichové
      » Rostliny
      » Biotopy
 » Výzkum
 » Památky
 » Statistické údaje
Kauzy
 » Chlum
 » Špičák
Infocentrum
 » Aktuality
 » Akce
 » Archiv
Dokumenty
 » Z médií
 » Tiskové zprávy
 » Petice
 » Ostatní
Publikace
 » Brožury
 » Skládačky
 » Studie
 » Mapy
Co můžete udělat vy?
Fotogalerie
Odkazy

vyhledávání


Archiv

Archiv


květ rostliny
27. 11. 2008 - V říjnovém rozhovoru pro MF Dnes botanik doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně opět potvrdil, že vojenský výcvikový prostor Boletice je unikátem, který si zaslouží mimořádnou ochranu, a to i v porovnání s jinými, přírodně též cennými českými vojenskými újezdy. Méně » Více »

V současné době je nutné zejména zpracovat plány péče tohoto evropsky chráněného území. Některé lokality vyžadují pravidelný management, který spočívá zejména v šetrném zemědělském obhospodařování. Jiné části území naopak podle Grulicha pro své zachování vyžadují těžkou vojenskou techniku, jejímž pravidelným používáním je existence speciální flóry a fauny přímo podmíněna.

Velký lyžařský areál, stejně tak jako podobné, masově pojaté rekreační záměry, by měly podle Grulicha na místní přírodu zásadně negativní dopad. Vykácení pruhu pro sjezdovky na Špičáku by potenciálně mohlo "dopomoci" další větrné kalamitě. Sousední Knížecí stolec zůstal po posledním hurikánu veskrze holý a případná větrná smršť by tak skrze jeho plošinu a v sousledu skrze vykácené části lesního porostu Špičáku mohla způsobit další kalamitu.

Grulich nevyloučil některé formy rekreace v tomto chráněném území, ovšem za předpokladu jasně daných měřítek, pevně stanovených hranic a v neposlední řadě ukázněnosti turistů. Pro ty samotné může znamenat lehkovážné brouzdání přímo ve výcvikovém prostoru, kde je vstup zakázán, bezprostřední nebezpečí na životě.


doc. Grulich přednáší
24. 10. 2008 - Beseda "Stále ohrožené Boletice", která se konala v rámci "Zelených čtvrtků" dne 16. 10. 2008, potvrdila, že téma Boletic je pro veřejnost stále zajímavé. Doc. RNDr. Vít Grulich seznámil posluchače s výjimečným botanickým bohatstvím tohoto vojenského újezdu, možnostech a limitech rekreačního využití a rizicích spjatých  s realizací lyžařského střediska na Špičáku. Méně » Více »

Docent Grulich především upozornil na možnost větrné kalamity, která by vykácením části lesních porostů na Špičáku hrozila. Reálným nebezpečím se dále jeví nutnost vybudování technické a veřejné infrastruktury a čerpání vody pro umělé zasněžování. Pro zachování jedinečných hodnot Boletic je podle Grulicha nutný režim vojenského újezdu, jehož činnost se nedá z hlediska udržení místních přírodních hodnot nahradit.


Boletice
 

11. 5. 2008 - Dne 6. května 2008 se v Praze uskutečnilo Oborové setkání platformy ekologických nevládních organizací. Setkání se účastnil i ministr životního prostředí Martin Bursík. Calla a ČSO vznesla při té příležitosti dotaz ohledně vyjmutí části území z VÚ Boletice. Méně  » Více »

Ministr sice zopakoval svůj dřívější výrok, že totiž předběžně souhlasí s vyjmutím oblasti Špičák jako kompromis v hledání místa pro stavbu skiareálu na Šumavě. Sám však přitom uvedl, že je zásadně proti spekulacím s pozemky, ke kterým dosud dochází například ve třetích a čtvrtých zónách chráněných krajinných oblastí. Calla a ČSO upozornily ministra na skutečnost, že předčasným vynětím území by mohlo velice reálně dojít právě k oněm spekulacím a následnému rozprodání pozemků. Zdůraznili jsme, že záměr prosazovaný vedením Jihočeského kraje je neprůchodný skrze zákonnou ochranu tohoto chráněného "Naturového" území. Ministr Bursík na závěr uvedl, že se nebrání otevřené diskuzi a vyslyšení všech argumentů. NNO budou usilovat, aby schůzka s MŽP proběhla v co nejbližší době. Předtím však ještě osloví jak ministry MŽP, MMR, MO a poslanecké kluby otevřeným dopisem.

boletické panorama
  18. 4. 2008 -O vyjmutí části území VÚ Boletice z důvodu převedení pod civilní správu usiluje vedení Jihočeského kraje. Cílem je vybudovat v území "Špičák" rozlehlé skicentrum. Takový záměr by však nevratným způsobem negativně ovlivnil to mimořádné chráněné území. NNO osloví formou otevřeného dopisu dotčené ministry s tím, aby k jednání o vlastním vyjmutí nebylo přistoupeno dříve, než bude ukončen transparentní proces posuzování vlivů na životní prostředí, a zabránilo se tak předčasnému rozhodnutí a následným spekulacím s pozemky. Více v tiskové zprávě.

Vojenský újezd Boletice
 
7. 3. 2008 - Po více než roce od vydání (listopad 2006), získala Calla a další nevládní organizace Syntetickou část Studie Jihočeského kraje pro území vojenského újezdu Boletice. Cílem studie je prověření využitelnosti území pro rozvoj rekreace, turistiky a cestovního ruchu, zejména v lokalitě Špičák. Méně  » Více »
Současně má být studie podkladem pro návrh na změnu hranic vojenského újezdu, který má být předložen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Studie usiluje o vytvoření plochy nadmístního významu, sportovně rekreačního charakteru, kde by mohly být realizovány záměry související, tedy především lyžařské areály. Za tím účelem Studie obsahuje porovnání lokalit Chlum a Špičák. Přesto ještě nemá zastupitelstvo Jihočeského kraje ujasněno, jak by měla zamýšlená lyžařská střediska fungovat a co by vlastně měla nabízet rekreantům v zimním období za předpokladu probíhajících klimatických změn.


panelová diskuze
 

7. 3. 2008 - Ani při panelové diskuzi o Šumavě pořádanou dne 4. 2. 2008 Hnutím Duha, za přítomnosti RNDr. Jan Zahradníka, PhDr. Jan Stráského, prof. RNDr. Karla Pracha, Csc. a RNDr. Jakuba Hrušky, CSc., neustoupil hejtman Zahradník od záměru "tvrdé turistiky" v oblasti Boletic, ačkoliv je tento záměr jak v rozporu s českým i evropským právním rámcem ochrany přírody, tak s požadavkem na udržitelném rozvoji území.


Špičák
  20. 10. 2007 - Zastupitelstvo Jihočeského kraje vzalo dne bez větší diskuze na vědomí syntetickou část studie Jihočeského kraje pro využití vojenského újezdu Boletice. Úvodem zdůraznil hejtman Jan Zahradník, že se jedná o naplňování úkolu z loňské deklarace, kterou potvrdili i současní ministři Parkanová a Bursík. Hlavním úkolem skupiny je příprava návrhu zákona na změnu VVP Boletice.Více zde.

Exkurze do Boletic
 

10. 10. 2007 - 21. září zopakovala  Calla exkurzi do Vojenského prostoru Boletice. Přesto, že byla určena především pro krajské zastupitele a starosty obcí, byla pro jejich nezájem doplněna kapacita autokaru úředníky odborů životního prostředí a členy nevládních organizací. Slunečné počasí a průvodci docent Grulich a ing.Flíček byli zárukou úspěchu akce. Další informace a fotky zde

30. 11. 2007 - Na webu Boletic je ke stažení nová studie "Obnovení přírody v lyžařské oblasti Alp - případová studie Gschwender Horn" od Thomase Dietmanna a Lutze Spandaua. K dispozici máme i český překlad této studie. Více zde v sekci Studie.

infoleták Mokřady Boletic
 

28. 11. 2007 - Calla vydala další z řady informačních letáků o přírodě Vojenského výcvikového prostoru Boletice "Mokřady Boletic". Stejně jako v předchozích tiskovinách, jsou i zde představeny hlavní biotopy; rašeliniště, mokřadní louky a mokřady rybníků. Text Víta Grulicha z brněnské přírodovědné fakulty Masarykovy university doprovází řada barevných fotografií rostlin a živočichů. Více zde v naší nabídce publikací. A další informace také v tiskové zprávě.

28. 6. 2007 - Nevládní organizace se sešly s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem a dalšími představiteli ministerstva k diskuzi o budoucnosti Natury 2000. Nevládní organizace se se zástupci ministerstva shodli, že do Natury 2000 budou zařazeny například lokality Labské údolí a Slavíkovy ostrovy. Ministr na schůzce uvedl, že se hodlá připojit k deklaraci, která umožňuje využití části naturového území Boletice pro zimní sporty. Podrobnosti v tiskové zprávě

kulatý stůl na téma Boletice
 

23. 6. 2007 - Ve středu 30. května se uskutečnil na Krajském úřadu Jihočeského kraje v pořadí druhý kulatý stůl na téma Boletice. Námi pozvaní odborníci z centra pro životní prostředí UK v Praze prezentovali své poznatky a zahraniční studie s pohledu socioekonomického. Prezentace najdete zde. Z reakcí účastníků z řad státní správy a projektantů bylo ale zřejmé, že ani tyto argumenty nezpochybnily záměr výstavby zimního střediska ve Vojenském újezdu Boletice.


skládačka Lesy Boletic
 

22. 6. 2007 - Lesy Boletic; druhá z řady tématických skládaček přibližující typy lesů VÚ Boletice. Kromě řady fotografii obsahuje mapku jádrových zón v lesních porostech reprezentujících z hlediska ochrany přírody nejcennější lesní lokality. Více zde v sekci skládačky.


Plakát na výstavu
 

25. 4. 2007 - 2. května zahajujeme výstavu "Příroda Boletic" v Husitském muzeu v Táboře - Bechyňská brána. Výstava je otevřena denně od 8,30 do 17,00 hodin a potrvá do 14. června. Putovní výstava v Táboře svou cestu zakončí po 11 štacích a téměř 20000 návštěvnících od roku 2005 - více tisková zpráva.


Plakát na výstavu
 

12. 2. 2007 - Výstava "Příroda Boletic" se představí od 13. února do 25. března v Borovanech. Součástí vernisáže v úterý 13. února bude od 17 hodin přednáška RNDr. Aleny Vydrové na téma "Příroda ve VVP Boletice".

30. 1. 2007 - V říjnu Calla zorganizovala odborný seminář "Příroda ve vojenském újezdu Boletice", který se zaměřil na prezentaci dosavadních výsledků a aktuální problémy týkající se využití vojenského újezdu (VÚ) Boletice ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Závěry tohoto semináře si můžete přečíst zde.

18. 1. 2007 - Calla si nechala zpracovat dvě nové studie - Návrh sociálně ekonomické analýzy (Ing. Eva Cudlínová, CSc). A druhou: "Možnosti kvantifikace některých hodnot dotčených výstavbou ski areálu Boletice: přehled výsledků vybraných relevantních zahraničních studii" (Markéta Řízková). Obě najdete ke stažení v sekci studie.

Plakát na vystavu
 

28. 12. 2006 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" je po novém roce od 9. ledna do 11. února k vidění v Třeboni - ve výstavní síni Pod věží. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 8. ledna od 17 hodin. Přednáška Ing. Kloubce tentýž den od 18 hodin na zámku. Výstava bude otevřena denně v době od 11 do 17 hodin (kromě pondělí, kdy je zavírací den).

11. 11. 2006 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" se od 6. listopadu přesouvá na zámek do městské knihovny v Jindřichově Hradci, kde vydrží až do 10 prosince. Doprovodná beseda o "Kauze Boletice" se uskuteční 30. listopadu od 17:30.

Špičák

25. 10. 2006 - Calla a Ekologický právní servis zpochybňují přínos střediska zimních sportů na Špičáku pro region a požadují důkladnou sociálně ekonomickou analýzu potřebnosti tohoto projektu. Vycházejí přitom z návrhu sociálně ekonomické analýzy, kterou si objednalo sdružení Calla u Ing. Evy Cudlínové CSc. - ke stažení zde (doc, 359 kB)

19. 10. 2006 - Sdružení Calla pořádá odborný seminář "Příroda ve vojenském újezdu Boletice", který se zaměří na prezentaci dosavadních výsledků a aktuální problémy týkající se využití vojenského újezdu (VÚ) Boletice ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Další informace o semináři najdete zde ke stažení (doc, 247 kB)

pozvánka na přednášku

14. 9. 2006 - V rámci výstavy "příroda Boletic" v Muzeu CHKO a NŠ ve Vimperku - Zámek, se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 17 hodin přednáška ředitele Np a CHKO Šumava ing. Aloise pavlíčka ph.D. na téma "Příroda ve VVp Boletice".


výstava "příroda Boletic" zakončuje ve Vimperském zámku

30. 7. 2006 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" se od 1. srpna přesouvá na zámek do Vimperka, kde také svou pouť 31. října ukončí. Více také tisková zpráva.

10. 6. 2006 - Sdružení Calla a Česká společnost ornitologická vydaly barevnou propagační tiskovinu "Bezlesí Boletic". Kromě zajímavých informací a řady fotografií obsahuje orientační mapku turistických a cyklistických tras ve vojenském újezdu Boletice, které budou přístupné veřejnosti ve zvláštním režimu od letošního července. Více informací o této skládačce zde.

Boletice

1. 6. 2006 - Výstava fotografií "Příroda Boletic" zahajuje 5. června v Horní plané. Akce je součástí otevření Významného ptačího území roku 2006, které se uskuteční v sobotu 24. června taktéž v Horní plané. Více také tisková zpráva.

27. 5. 2006 - Sdružení Calla vydala prohlášení k "Deklaraci o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice", kterou podepsali ministr obrany, ministr životního prostředí, ministr pro místní rozvoj a hejtman Jihočeského kraje dne 24. května 2006. Více tiskové prohlášení.

24. 5. 2006 - Zájem o občany převažuje u některých starostů Lipenska nad zájmy o turisty. Více tento novinový článek z 19 . května (MF Dnes).

27. 4. 2006 - Ministr životního prostředí slibuje lyžařský areál na Špičáku ještě před podepsáním deklarace o Boleticích - více zde.

23. 3. 2006 - Další nevládní organizace podporují stanovisko sdružení Calla a České společnosti ornitologické ke studii "Lipensko - zimní turistická sezona". Více tisková zpráva.

24. 2. 2006 - "Realizace lyžařského areálu Smrčina v každé z variant, navržených v Územního plánu Jihočeského kraje, je v rozporu s ochrannými podmínkami Np Šumava" uvádí zpracovatelé posudku vlivu na životní prostředí z Atelier T-plan. Více tisková zpráva.
Návrh konceptu územního plánu i výše zmíněné hodnocení vlivů na životní prostředí je k dispozici zde na webových stránkách kraje.

24. 2. 2006 - Česká společnost ornitologická a sdružení Calla zveřejnily stanovisko ke studii "Lipensko - zimní turistická sezóna". Více tisková zpráva.
Hodnocení studie a konkrétní stanoviska ČSO a Cally ke stažení (doc, 53 kB)

27. 1. 2006 - Boletice byly vyhlášeny významným ptačím územím roku 2006. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na tiskové konferenci 18. ledna v Národním muzeu v praze. Více tisková zpráva z 18. ledna.
při této příležitosti byla představena brožura "příroda Boletic", kterou vydalo sdružení Calla a Česká společnost ornitologická. Brožura je zde ke stažení (pdf, 3 MB) nebo vám jí za úhradu poštovného můžeme poslat.

13. 1. 2006 - Nevládní organizace namítají nezákonnost smlouvy ohledně Boletic, kterou mezi sebou uzavřeli Jihočeský kraj a společnost Lipno Servis, s.r.o. Více tisková zpráva z 12. ledna.

25. 12. 2005 - Petice proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum ve vojenském prostoru Boletice končí. proč? To se dozvíte v této tiskové zprávě.

16. 10. 2005 - Posílejte dopis krajským zastupitelům. K výstavě "Příroda Boletic" vydala totiž Calla obnovenou skládačku doplněnou o mapu biotopů a dopis krajským zastupitelům. Skládačka je k dispozici na výstavě, v kanceláři Cally a ke stažení zde (pdf, 300 kB).

11. 7. 2005 - Obyvatelé a zaměstnanci vojenského újezdu Boletice napsali otevřený dopis - ke stažení (rtf, 23 kB) - hejtmanovi Janu Zahradníkovi, který jim odpověděl taktéž otevřeným dopisem - ke stažení (rtf, 20 kB).

19. 4. 2005 - "Handlování o Boleticích je nezodpovědné a pro občanská sdružení nepřijatelné."...více tisková zpráva ze 7. dubna.

18. 3. 2005 - Profesoři biologické fakulty Jihočeské university zaslali otevřený dopis hejtmanovi, ve kterém podporují ochranu Boletic.

26. 1. 2005 - Přečtěte si Nařízení vlády ze dne 15. prosince 2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice.

28. 12. 2004 - Ministerstvo životního prostředí vydalo 16. prosince tiskovou zprávu o tom, že vznikne deset dalších ptačích oblastí, jako součást soustavy chráněných území Natura 2000. Odkaz na tiskovou zprávu.

28. 12. 2004 - Nevládní ekologické organizace požadují schválit soustavu NATURA 2000 i pro vojenský újezd Boletice. Více tisková zpráva ze dne 13. prosince 2004.

2. 12. 2004 - Calla obdržela odpověd na petici. V plném znění je odpověď k dispocizi v kanceláří Cally (viz kontakty).
Chcete-li si udělat představu o tom jak se k petici staví její adresáti, čtěte komentář Vladimíra Molka.

25. 10. 2004 - Calla vydala informační barevnou skládačku "Boletice - klenot přírody". Kromě fotografií a textu charakterizující unikátní přírodní biotopy obsahuje otevřený dopis...více tisková zpráva z 21. října 2004.
Skládačka (skládací leták) zde ke stažení (pdf, 337 kB).

3. 10. 2004 - První část petice s 1800 podpisy byla předána všem adresátům. Více tisková zpráva z 1. září.

3. 10. 2004 - Přidáno tiskové prohlášení Správy NP a CHKO Šumava, na jehož území Vojenský výcvikový prostor Boletice částečně leží, k problematice budoucího využití areálu. Čtěte zde.

7. 7. 2004 - "Boletická příroda si zasluhuje ochranu," na tom se shodli účastníci exkurze, kterou uspořádalo o tomto víkendu sdružení Calla pro zástupce nevládních ekologických organizací. Více tisková zpráva ze dne 21. června 2004. Fotky z exkurze v galerii.

7. 7. 2004 - 22. 6. 2004 odvysílala ČT 2 pořad Nedej se s kauzou Boletice - lyžařský areál Chlum. K dispozici je pořad na videu k zapůjčení v kanceláři sdružení Calla.

11. 6. 2004 - Jaká je pravda o memorandu k využití vojenského prostoru Boletice? Více tisková zpráva ze dne 11. června 2004.

11. 6. 2004 - Dva články z časopisu Moderní obec (5. 5. 2004), které pojednávají o možných ekonomických využitích VVP Boletice poté co ho vojáci opustí. První článek hovoří zejména o pozitivech projektu lyžařského areálu na Chlumu a druhý článek se zabývá dalšími možnostmi využití Boletic, aby byl prostor ekonomicky, ale k přírodě šetrně, využit.

1. 6. 2004 - V úterý 22. 6. bude v 18.35 hod. na ČT 2 vysílán pořad NEDEJ SE ! o kauze VVP Boletice - lyžařský areál Chlum. Omlouváme se za předchozí dezinformaci o vysílaní této relace již 1. června.

29. 5. 2004 - V úterý 1.6. bude v 18.35 hod. na ČT 2 vysílán pořad NEDEJ SE ! o kauze VVP Boletice - lyžařský areál Chlum.

29. 5. 2004 - Galerie v sekci stránek lyžařský areál CHLUM byla naplněna. Podpořte i petici proti zamýšlené výstavbě lyžařského areálu na Chlumu. Tato petice už dosáhla tisícovky podpisů (více tisková zpráva ze dne 28. května), pomozte i vy (v tiskovce jsou uvedena sběrná místa v ČB, kde je možno petici podepsat). Petice zde ke stažení (doc 46 kB)

15. 4. 2004 - "Nevládní ekologické organizace zahájily sběr podpisů pod petici proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum." Tisková zpráva z 13. dubna 2004

14. 4. 2004- Připojte svůj podpis pod petici proti výstavbě "Střediska zimních sportů CHLUM" ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice, ke stažení (doc, 46 kB)

2. 4. 2004 - Ekologické nevládní organizace zneklidňují závěry jednání jihočeského hejtmana u prezidenta republiky. Tisková zpráva z 2. dubna 2004.

11. 2. 2004 - "Nevládní ekologické organizace řekly NE Lyžařskému areálu", Tisková zpráva z 9. února 2004

 © 2000 Calla  
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel./fax: 387 310 166   |   calla(at)calla.cz